Š K O L N Í Ř Á D

Ředitelka mateřské školy Mgr. Petra Bartko v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů v souladu vydává tento školní řád:

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

a) Základní povinnosti školy:

 • poskytuje odpovídající výchovu, vzdělávání a školské služby

 • organizuje školní výlety a další akce související se vzdělávací činností školy a informuje zákonné zástupce včas na nástěnce a na webových stánkách MŠ

 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí přijímáním opatření k předcházení vzniku úrazů a nemocí

 • zajišťuje bezpečnost dětí při pobytu mimo budovu školy; stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd

 • respektuje základní fyziologické a psychické potřeby dětí a zabezpečuje ochranu před riziky poruch jejich zdravého vývoje a před sociálně patologickými jevy (jedná se o zneužívání, týrání atd.)

 • zajišťuje poskytování služeb pedagogického a psychologického poradenství

 • poskytuje zákonným zástupcům dítěte informace o dítěti

 • zajišťuje zabezpečení všech vchodových dveří do objektu školy z venkovních prostor, aby tak zabránila vstupu nepovolaných osob. Vstupní dveře jsou opatřeny videokamerou a zvonkem. Boční dveře jsou zamčeny. Zákonní zástupci jsou povinni při předávání či vyzvedávání dětí uzavírat vstupní vchody a v případě pohybu neznámých či podezřelých osob v objektu školy či okolí neprodleně informovat zaměstnance školy

 • respektuje a dodržuje Úmluvu o právech dítěte a Všeobecnou deklaraci lidských práv

b) Základní povinnosti zákonných zástupců dětí:

 • zajišťují, aby dítě docházelo do MŠ pravidelně a včas (podle dohodnutých termínů uvedených v Organizaci školy)

 • řádně omlouvají nepřítomnost dítěte v MŠ a to den předem nebo nejpozději tentýž den do 7,30 hod. (v případě, kdy nebude dítě omluveno, bude mu započítáváno stravné)

 • dostaví se na vyzvání ředitelky do MŠ k projednání otázek týkajících se výchovy a vzdělávání jeho dítěte ve společně dohodnutém termínu

 • informovují ředitelku nebo učitelku o zdravotním stavu dítěte a změnách, které případně nastaly a mohly by mít vliv na pobyt dítěte v MŠ nebo na účast na akcích školy (§22 zákona 561/2004Sb., Školský zákon)

 • rodiče ručí za to, že je dítě předáno do péče MŠ v dobrém zdravotním stavu, jsou povinni hlásit infekční choroby v jejich blízkém okolí

 • vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník. pokud má při ranním přebírání dítěte od rodiče podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vstupu do MŠ formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře (totéž při návratu z léčení infekční choroby, těžkého onemocnění, vleklých potíží,…)

 • rodiče nemohou požadovat podávání léků jejich dítěti v MŠ, učitelka poskytne lék jen po sepsání dohody s rodiči a v situaci, kdy by bylo zdraví dítěte ohroženo v důsledku alergických, astmatických a epileptických záchvatů

 • oznamují mateřské škole údaje a změny údajů zaznamenávaných do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu dítěte, adresu pro doručování písemností a telefonní číslo zákonného zástupce dítěte

 • v daných termínech hradí úplatu za vzdělávání a stravné (viz. kapitola VI. Platba v Mateřské škole)
 • respektují pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy a dodržuje zákaz kouření. V areálu a budově školy se zákonný zástupce zdržuje pouze na dobu nezbytně nutnou
 • zajistí dětem z bezpečnostních i zdravotních důvodů přezutí s pevnou patou (bačkory). Ostatní obuv je nepřístupná
 • s rozvahou dává dětem do školky cenné předměty (náušnice, řetízky, přívěsky, apod.), nevhodné předměty (mobily, ostré a drobné předměty, apod.) a vlastní hračky. MŠ za jejich ztrátu či poškození neručí

c) Základní práva zákonných zástupců dětí:

 • právo na informace tj. právo nahlížet do inspekčních zpráv České školní inspekce, sledovat hospodaření s fondem SRPŠ, seznámit se s Výchovně vzdělávacím programem školy, s Organizačním a Školním řádem

 • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

 • právo být volen a volit do samosprávných orgánů při MŠ tj. SRPŠ

 • odvolací právo proti rozhodnutím ředitelky školy

 • rozhodnout o odkladu školní docházky svého dítěte

 • po dohodě s ředitelkou mateřské školy být přítomen výchovným činnostem ve třídě

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou mateřské školy

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu mateřské školy

 • má právo ukončit docházku dítěte do mateřské školy i v průběhu roku. Učiní tak písemně a předá osobně ředitelce školy či zašle poštou. Při ukončení docházky do mateřské školy je zákonný zástupce povinen uhradit všechny poplatky související s docházkou do MŠ

d) Vzájemné vztahy zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

 • Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců mateřské školy:

 • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

 • rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy

 • učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Všichni pedagogové zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním

 • v prostorách školy nekouří

 • při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, ucha, zubů, hlavy aj.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě

 • učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí

 • učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předání dětí probíhá vždy osobně

 • zůstane-li dítě po skončení provozu mateřské školy, bude vyrozuměn Odbor sociálních věcí MěÚ Turnov (OSPOD) a případně Policie ČR. Po zákonném zástupci bude požadována náhrada skutečné škody – úhrada mzdy pedagoga a další náklady (§ 2910 občanského zákoníku)

 • dále má pedagog právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

 • má právo, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

 • má právo na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti

 • má právo na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 • má právo vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

 • má povinnostchránit a respektovat práva dítěte

 • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních

 • svým přístupem k výchově a vzdělávání má vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

 • zachovávvá mlčenlivost a chráni před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku

 • poskytovuje dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 • Pravomoci ředitelky mateřské školy:

  • Ukončení docházky do MŠ

 • Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže:

   • dítě bez omluvy rodiče nejméně dva týdny nepřetržitě nedochází do MŠ

   • zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné

   • dítě (či jeho zákonný zástupce) hrubě ubližuje ostatním dětem či učitelkám a veškerému personálu

   • rodič opakovaně nehradí školné a stravné ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

   • individuální vzdělávání bude ukončeno ihned, pokud se dítě v doprovodu zákonného zástupce nedostaví v řádném ani náhradním termínu na přezkoušení

II. Přijímací řízení

 1. Místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem od 2. do 16. května

 2. předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let

 3. děti jsou přijímány do mateřské školy na základně kritérií, které stanoví ředitelka mateřské školy, a které jsou zákonným zástupcům k dispozici na webových stánkách školy (mspacerice.cz , O školce – Přijímaní nových dětí), a po řádně vyplnění přihlášce, kterou si mohou vyzvednout v mateřské škole

 4. ředitelka přijímá děti s místem trvalého pobytu ve spádové obci dle Školského zákona § 178, odst.2

 5. zákonní zástupci předávají ředitelce mateřské školy řádně vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu

 6. děti mohou být k předškolnímu vzdělávání přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita mateřské školy

 7. rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy obdrží zákonní zástupci ve lhůtě 30 dnů po zápisu

 8. rozhodnutí o přijetí se zveřejňuje na webových stránkách mateřské školy a na vchodových dveřích mateřské školy nejdéle do 30 dnů po ukončení zápisu

 9. v případě přijetí do mateřské školy domluví ředitelka školy se zákonným zástupcem dítěte termín pro předání požadovaných materiálů, které jsou nezbytné při příchodu do mateřské školy (evidenční list, přihláška ke stravování, zmocnění k odvádění dítěte)

III. Nástup dítěte do mateřské školy

 1. při přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky a délku pobytu v mateřské škole v těchto dnech

 2. zákonní zástupci dítěte řádně vyplní pověření jiných osob než zákonných zástupců k vyzvedávání dítěte z mateřské školy. Jiným, než pověřeným osobám, nebude dítě vydáno. Pověřená osoba se musí řídit veškerými pravidly mateřské školy

 3. při přijetí dítěte stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah stravování

IV. Provoz mateřské školy

 • scházení dětí: 6,45 – 8,30

 • ranní svačina: 8,30 – 9,00

 • hry a činnosti, ind. péče: 6,45 – 8,30

 • společné kolektivní činnosti: 9,30 – 10,00

 • pobyt venku: 10,00 – 12,00 /mění se podle počasí a ročního období/

 • oběd: 12,00 – 12,30

 • ukládání ke spánku, pohádky, zpívání: 12,30 – 13,00

 • spánek: 13,00 – 14,30

 • vstávání a oblékání: 14,30 – 14,45

 • odpolední svačina: 14,45 – 15,00

 • hry, činnosti, opakování, dokončování, pobyt venku: 15,00 – 16,00

 • Mateřská škola je otevřena denně od 6,45 do 16,00 hodin, kromě vánočních prázdnin

 • klesne-li počet dětí v MŠ na méně než 6, bude MŠ z provoznich důvodů po dohodě se zřizovatelem uzavřena

 • provoz MŠ v době hlavních prázdnin (červenec, srpen) je omezen. Informace o přerušení či omezení provozu je písemně zveřejněna nejméně dva měsíce předem na příslušném místě. Z pravidla se provoz v MŠ uzavírá na 7 týdnů.

V. Vzdělávání dětí

 1. vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

 2. Školní vzdělávací program vydává ředitelka mateřské školy a je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy

 3. v mateřské škole předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci

 4. je umožněno individuální vzdělávání na základě oznámení zákonného zástupce. Oznámení obsahuje: jméno/a, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, období, ve kterém má být umožněno a důvod. Oznámení musí být podána nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, který následuje, tedy do konce května. Zákonný zástupce následně obdrží doporučení v oblastí individuálního vzdělávání a termíny, ve kterých se dostaví s dítětem k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Termíny jsou závazné a v případě neuskutečnění bude Individuální vzdělávání ukončeno. Termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech se uskuteční:

  1. středu v měsíci listopad, náhradní termín 1. středu v měsíci prosinci

 5. povinné předškolní vzdělávání probíhá v době od 8:00 do 12:00 hod. Pokud dítě do MŠ nepřijde je rodič povinen ho řádně omluvit, a to buď emailem, telefonicky či pomocí textové zprávy. Po příchodu do školy je zákonný zástupce povinen omluvu zapsat i do omluvného listu dítěte, který se nachází u pí. učitelek.

VI. Platba v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů (1.-10. den v měsíci) . Úplata se přijímá hotově a to vždy do 10. dne následujícího měsíce.

 • děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti předškolního věku, a děti s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst.2)

 • úplata za předškolní vzdělávání pro daný školní rok je stanovena ředitelkou školy

 • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky hmotné nouze nebo příspěvek na péči

 • rodiče, kterých se týká osvobození podají v mateřské škole žádost a prokáží tuto skutečnost

 • o snížení či osvobození od úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy

 • úplata za školní stravování dětí (výše stravného) je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny.

 

účinnost od 1.9.2017

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizace Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace, IČO 70981183, se sídlem Paceřice 100, 463 44 Sychrov, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje podnikatele – fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Mateřské školy Paceřice, příspěvkové organizace, v pozici smluvního partnera, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Mateřskou školou Paceřice, příspěvková organizace.

Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace zpracovává osobní, výjimečně také citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 EU dme 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souhlasu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

Pokud podnikáte, zpracováváme zejména tyto Vaše údaje a informace související s Vaší podnikatelskou činností, kterou jsou, či podle své povahy mohou být předmětem obchodního tajemství důvěrné:

 • obchodní firma, IČ, DIČ, adresa sídla/místa podnikání, případně další kontaktní adresa, číslo telefonu, taxu, e-mailová adresa

 • údaje o naších vzájemných vztazích, o Vaší platební morálce a plnění či neplnění závazků.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Mateřskou školu Paceřice, příspěvková organizace zpracovávány také zpracovateli Mateřské školy Paceřice, příspěvkové organizace (např. Externí zpracování účetnictví) a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů Mateřské školy Paceřice, příspěvkové organizace jsou:

 • Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace

 • Externí účetní: Ing. Bohdan Brožek

Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace dále předává osobní údaje v souladu se zákonem, a to ve stanovených případech následujícím subjektům:

 • A-Styl Liberec – Běh nás baví

 • výtvarné soutěže

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Mateřskou školou Paceřice, příspěvková organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nebytně spojené s poskytnutím takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Mateřské škole Paceřice, příspěvková organizace, ve strukturovaném, běžně používaném a srojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále práv na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že organizace nebo smluvní zpracovatel organizace provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Mateřskou školu Paceřice, příspěvková organizace požádat o opravu či výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem a Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

Kontaktní údaje Organizace:

Ředitelka: Mgr. Petra Bartko

tel.: 482 758 010

e-mail: info@mspacerice.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.