Š K O L N Í  Ř Á D

Ředitelka mateřské školy Mgr. Petra Bartko v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů v souladu vydává tento školní řád:

1. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu mateřské školy Paceřice, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (na webových stránkách školy, chodba před třídami v prvním patře).

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

2. Práva a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 • poskytuje odpovídající výchovu, vzdělávání a školské služby

 • organizuje školní výlety a další akce související se vzdělávací činností školy a informuje zákonné zástupce včas na nástěnce a na webových stánkách MŠ

 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí přijímáním opatření k předcházení vzniku úrazů a nemocí

 • zajišťuje bezpečnost dětí při pobytu mimo budovu školy, stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd

 • respektuje základní fyziologické a psychické potřeby dětí a zabezpečuje ochranu před riziky poruch jejich zdravého vývoje a před sociálně patologickými jevy (jedná se o zneužívání, týrání atd.)

 • zajišťuje poskytování služeb pedagogického a psychologického poradenství

 • poskytuje zákonným zástupcům dítěte informace o dítěti

 • zajišťuje zabezpečení všech vchodových dveří do objektu školy z venkovních prostor, aby tak zabránila vstupu nepovolaných osob. Vstupní dveře jsou opatřeny videokamerou a zvonkem. Boční dveře jsou zamčeny. Zákonní zástupci jsou povinni při předávání či vyzvedávání dětí uzavírat vstupní vchody a v případě pohybu neznámých či podezřelých osob v objektu školy či okolí neprodleně informovat zaměstnance školy

 • respektuje a dodržuje Úmluvu o právech dítěte a Všeobecnou deklaraci lidských práv

b) Základní povinnosti zákonných zástupců dětí:

 • zajišťují, aby dítě docházelo do MŠ pravidelně a včas (podle dohodnutých termínů uvedených v Organizaci školy)

 • zajišťují, aby dítě docházelo do školy, jen když je zdravý

 • v souvislosti se vzděláváním dětí dodržují hygienická, protiepidemiologická, organizační a provozní pravidla a opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, krajské hygienické stanice a ředitele školy

 • řádně omlouvají nepřítomnost dítěte v MŠ a to den předem nebo nejpozději tentýž den do 7,30 hod. (v případě, kdy nebude dítě omluveno, bude mu započítáváno stravné). Omlouvat děti rodiče mohou osobně, telefonicky, e-mailem či pomocí sms.

 • Omlouvaní v případě vzdělávání distančním způsobem: zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Omluvení se provádí učiteli e-mailem, telefonicky či jiným dohodnutým způsobem. Předem známou neúčast žáka omlouvá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli s uvedením důvodu

 • dostaví se na vyzvání ředitelky do MŠ k projednání otázek týkajících se výchovy a vzdělávání jeho dítěte ve společně dohodnutém termínu

 • informují ředitelku nebo učitelku o zdravotním stavu dítěte a změnách, které případně nastaly a mohly by mít vliv na pobyt dítěte v MŠ nebo na účast na akcích školy (§22 zákona 561/2004Sb., Školský zákon)

 • rodiče jsou povinni hlásit infekční choroby v jejich blízkém okolí

   • vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník. pokud má při ranním přebírání dítěte od rodiče podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vstupu do MŠ formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře (totéž při návratu z léčení infekční choroby, těžkého onemocnění, vleklých potíží,…)

 • rodiče nemohou požadovat podávání léků jejich dítěti v MŠ, učitelka poskytne lék jen po sepsání dohody s rodiči a v situaci, kdy by bylo zdraví dítěte ohroženo v důsledku alergických, astmatických a epileptických záchvatů

 • oznamují mateřské škole údaje a změny údajů zaznamenávaných do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu dítěte, adresu pro doručování písemností a telefonní číslo zákonného zástupce dítěte

 • v daných termínech hradí úplatu za vzdělávání a stravné (viz. kapitola VI. Platba v Mateřské škole)

 • respektují pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy a dodržuje zákaz kouření. V areálu a budově školy se zákonný zástupce zdržuje pouze na dobu nezbytně nutnou

 • zajistí dětem z bezpečnostních i zdravotních důvodů přezutí s pevnou patou (bačkory). Ostatní obuv je nepřístupná

 • v případě nařízení distanční výuky se řídí právní úpravou, opatřením a pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pedagogů

c) Základní práva zákonných zástupců dětí:

 • právo na informace tj. právo nahlížet do inspekčních zpráv České školní inspekce, sledovat hospodaření s fondem SRPŠ, seznámit se s Výchovně vzdělávacím programem školy, s Organizačním a Školním řádem

 • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

 • právo být volen a volit do samosprávných orgánů při MŠ tj. SRPŠ

 • odvolací právo proti rozhodnutím ředitelky školy

 • rozhodnout o odkladu školní docházky svého dítěte

 • po dohodě s ředitelkou mateřské školy být přítomen výchovným činnostem ve třídě

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou mateřské školy

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu mateřské školy

 • má právo ukončit docházku dítěte do mateřské školy i v průběhu roku. Učiní tak písemně a předá osobně ředitelce školy či zašle poštou. Při ukončení docházky do mateřské školy je zákonný zástupce povinen uhradit všechny poplatky související s docházkou do MŠ

d) Vzájemné vztahy zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

 • Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců mateřské školy:

 • dodržují hygienická, protiepidemiologická, organizační a provozní pravidla a opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, krajské hygienické stanice a ředitele školy

 • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

 • rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy

 • učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Všichni pedagogové zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním

 • v prostorách školy nekouří

 • při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, ucha, zubů, hlavy aj.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě

 • učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí

 • učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předání dětí probíhá vždy osobně a pouze pedagogickému personálu.

 • zůstane-li dítě po skončení provozu mateřské školy, bude vyrozuměn Odbor sociálních věcí MěÚ Turnov (OSPOD) a případně Policie ČR. Po zákonném zástupci bude požadována náhrada skutečné škody – úhrada mzdy pedagoga a další náklady (§ 2910 občanského zákoníku)

 • dále má pedagog právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

 • má právo, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

 • má právo na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti

 • má právo na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 • má právo vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

 • má povinnost chránit a respektovat práva dítěte

 • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních

 • svým přístupem k výchově a vzdělávání má vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

 • zachovává mlčenlivost a chrání před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku

 • poskytuje dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním; diagnostikuje, používá formativní hodnocení

 • V případě nařízení distanční výuky se řídí právní úpravou, opatřeními a pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ředitele školy.

3. Provoz mateřské školy

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 1. scházení dětí: 6,45 – 8,00 (v případě návštěvy lékaře je možné přijít do MŠ až do 9:00)

 • hry a činnosti, ind. péče: 6,45 – 8,30

 • ranní svačina: 8,30 – 9,00

 • rozdělení dětí do tříd: 9,00 (o rozdělování rozhoduje ředitelka MŠ)

 • společné kolektivní činnosti: 9,30 – 10,00

 • pobyt venku: 10,00 – 12,00 /mění se podle počasí a ročního období/

 • oběd: 12,00 – 12,30

 • ukládání ke spánku, pohádky, zpívání: 12,30 – 13,00

 • spánek: 13,00 – 14,15

 • vstávání a oblékání: 14,15 – 14,35

 • odpolední svačina: 14,35 – 15,00

 • hry, činnosti, opakování, dokončování, pobyt venku: 15,00 – 16,00

 • Mateřská škola je otevřena denně od 6,45 do 16,00 hodin, kromě vánočních prázdnin

 • klesne-li počet dětí v MŠ na méně než 6, bude MŠ z provozních důvodů po dohodě se zřizovatelem uzavřena

 • provoz MŠ v době hlavních prázdnin (červenec, srpen) je omezen. Informace o přerušení či omezení provozu je písemně zveřejněna nejméně dva měsíce předem na příslušném místě. Z pravidla se provoz v MŠ uzavírá na 7 týdnů.

 • Přerušení provozu mateřské školy může ředitel bez odkladně z technických či provozních důvodů.

4. Vnitřní režim

 • Mateřská škola je po celý den provozu uzamčena. Vchodové dveře jsou zabezpečeny proti vstupu povolaných osob a jsou opatřeny bezpečnostními zámky s venkovní koulí. Vstup je opatřen videotelefonem, který umožňuje pí. učitelkám vidět, kdo stojí u vchodových dveří. Zákonní zástupci, kteří přivádějí, či odvádějí své děti jsou povinni uzavírat vstupní vchody.

 • Zákonní zástupci se v objektu MŠ a jeho venkovních prostor zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou.

 • Omlouvání dětí zákonným zástupcem vyplívá z jeho základních povinností, viz. bod 2. b)

 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce naproti hlavnímu schodišti (měsíční přehled), na webových stránkách (podrobný popis akce). Akce, které MŠ pro děti pořádá, hradí zákonní zástupci dle dohody na schůzce SRPŠ.

 • Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a v průběhu celého dne. Probíhá individuálně, ve skupinkách i v programově řízených činnostech a je založeno na přímých zážitcích dítěte. Poměr her řízených i spontánních je vyvážený a jednotlivé činnosti se střídají. Denní program je pružný a přizpůsobuje se potřebám dítěte.

 • Pobyt venku je přizpůsoben počasí. Zpravidla trvá 2 hod. V zimě, je pobyt venku omezen dle venkovní teploty.

 • Respektujeme individuální potřeby dětí a to při spánku a odpočinku, který je potřeba pro regeneraci sil. Děti během dne mohou odpočívat, jak chtějí (staví si domečky, postýlky). Při spaní dětí spát nenutíme. Děti, které nesmí, pouze v postýlkách odpočívají. Během odpočinku dětí využíváme aromaterapii, muzikoterapii.

 • Dětem se snažíme v naší mateřské škole pomoci s vytvářením rozumných stravovacích návyků. Poskytujeme jim plnohodnotnou stravu, která odpovídá dětskému organizmu. S jídelníčkem se mohou seznámit rodiče na nástěnce v šatně či na webových stránkách školy. Děti mají dostatek tekutin. K dispozici jsou různé druhy čajů, kvalitní voda nebo ovocná šťáva. Nápoje jsou k dispozici ve třídě i na zahradě. Děti si mohou nalévat samy. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly (tj. jídlo do tří hodin).

 • Mateřská škola může organizovat školní výlety, různé druhy kurzů.

 • Ředitelka školy může odmítnout jednat s osobou, která se nenahlásila a nesjednala si schůzku předem (např. obchodní zástupci).

 • Zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené jsou povinní předat dítě po příchodu do MŠ učitelkám osobně ve třídě již přezuté a převlečené.

 • Parkování je v celém objektu MŠ zakázáno. Parkování, je možné pouze před budou MŠ.

 • V celém areálu MŠ (budova, zahrada) je zákaz kouření, a to i elektronických cigaret.

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy, a to od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme osobně od zákonného zástupce nebo jím pověřené osobě, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 • Předání dítěte pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, které vystaví zákonný zástupce dítěte.

 • Učitelé se při výchovné činnosti vykonávané během dne nesmí vzdalovat z místa, kde pobývají jim svěřené děti. Nenechávají děti bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se, je učitel povinen zajistit dohled na dětmi jinou osobou zaměstnanou v mateřské škole (jiný učitel, školnice, kuchařka).

 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nanejvýš 20 dětí z běžných tříd.

 • V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Učitel mateřské školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních, či včasné zavolání Záchranné služby. Učitelé mateřské školy mají kurz první pomoci.

 • Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat. Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). Na spaní je povoleno nosit pouze plyšové hračky. V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. První a poslední dvojice je označena reflexními vestami. Celá skupina dětí je povinna se zastavit u krajnice při přejezdu projíždějícího auta.

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, rasizmem, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 • Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 • Zákonní zástupci i další návštěvníci školy pobývají ve škole jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi či ředitelce školy.

7. Přijímací řízení

   • Místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem od 2. do 16. května

   • předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let. Pokud kapacita školy není naplněna, může ředitelka školy rozhodnout o přijetí mladších dětí 3.let.

   • děti jsou přijímány do mateřské školy na základně kritérií, které stanoví ředitelka mateřské školy, a které jsou zákonným zástupcům k dispozici na webových stánkách školy (mspacerice.cz , O školce – Přijímaní nových dětí), a po řádně vyplnění přihlášce, kterou si mohou vyzvednout v mateřské škole

   • ředitelka přijímá děti s místem trvalého pobytu ve spádové obci dle Školského zákona § 178, odst. 2

   • zákonní zástupci předávají ředitelce mateřské školy řádně vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu

   • děti mohou být k předškolnímu vzdělávání přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita mateřské školy

   • rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy obdrží zákonní zástupci ve lhůtě 30 dnů po zápisu

   • rozhodnutí o přijetí se zveřejňuje na webových stránkách mateřské školy a na vchodových dveřích mateřské školy nejdéle do 30 dnů po ukončení zápisu

   • v případě přijetí do mateřské školy domluví ředitelka školy se zákonným zástupcem dítěte termín pro předání požadovaných materiálů, které jsou nezbytné při příchodu do mateřské školy (evidenční list, přihláška ke stravování, zmocnění k odvádění dítěte)

   • řádně vyplněný a podepsaný Evidenční list dítěte slouží jako školní matrika, a tyto informace jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné organy státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.

8.Nástup dítěte do mateřské školy

   • při přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky a délku pobytu v mateřské škole v těchto dnech.

   • zákonní zástupci dítěte řádně vyplní pověření jiných osob než zákonných zástupců k vyzvedávání dítěte z mateřské školy. Jiným, než pověřeným osobám, nebude dítě vydáno. Pověřená osoba se musí řídit veškerými pravidly mateřské školy.

   • při přijetí dítěte stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah stravování.

9. Vzdělávání dětí

   • vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Třídního programu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

   • Školní vzdělávací program vydává ředitelka mateřské školy a je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole (na chodbě před třídami v prvním patře), a na webových stránkách školy.

   • v mateřské škole předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci.

   • v průběhu školní roku je umožněno individuální vzdělávání na základě oznámení zákonného zástupce. Oznámení obsahuje: jméno/a, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, období, ve kterém má být umožněno a důvod. Oznámení musí být podána nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, který následuje, tedy do konce května. Zákonný zástupce následně obdrží doporučení v oblastech individuálního vzdělávání a termíny, ve kterých se dostaví s dítětem k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Termíny jsou závazné a v případě neuskutečnění bude Individuální vzdělávání ukončeno. Termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech se uskuteční 1. středu v měsíci listopad, náhradní termín 1. středu v měsíci prosinci.

   • Vzdělávání dětí nadaných: Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Je vypracován plán podpůrných opatření, třídní vzdělávací program a individuální vzdělávací plán je přizpůsoben jejich schopnostem.

   • Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními: Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů.

Podpůrná opatření 1. Stupně: Vytváří se po dohodě s rodiči na pomoc dítěti s problémy ve vzdělávacích oblastech, je strukturovaný a cílený na jednotlivé oblasti a přístupy. Definuje silné a slabé stránky, podílí se na něm učitel, rodič, případně další odborník. Plán PLPP se uskutečňuje nejen ve škole, ale i v rodinném prostředí, kdy nejen učitelka, ale i rodič pracují na zlepšení. Pokud ani po zavedení PLPP nenastává zlepšení ve vzdělávacích oblastech, na který byl zaměřen, tak zpravidla do 3měsíců, je rodičům doporučeno kontaktovat školské poradenské pracoviště.

PLPP 2. -5. stupeň, případně Individuální vzdělávací plán (IVP): Pokud u dítěte nedošlo ke zlepšení ve vzdělávacích oblastech během 3měsíců, kdy probíhal zacílený PLPP, je rodičům doporučeno vyšetření dítěte v poradenském zařízení, kde proběhne komplexní vyšetření. V případě potvrzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte je postupováno podle doporučení poradenského pracoviště. V pravidelných intervalech probíhá vyhodnocování případného IVP a doporučovaných postupů s SPC nebo PPP.

Při realizaci plánu PLPP a IVP je potřeba týmové práce všech pracovníků mateřské školy.

Ředitelka školy určí pedagogického pracovníka, který koordinuje poskytování podpůrných opatření.

Za tvorbu, realizaci a vyhodnocování PLPP a IVP zodpovídají učitelky v jednotlivých třídách. Pokud realizovaná opatření nevedou k požadované změně a uplynula lhůta stanovená pro jejich vyhodnocení, očekávaná efektivita se nenaplnila, škola prostřednictvím učitelek na jednotlivých třídách iniciuje vyšší stupeň podpory, péče o dítě se realizuje v plné součinnosti se ŠPZ.

10. Povinné předškolní vzdělávání

   • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

   • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole: Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

   • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek je stanoven od 8:00 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

   • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin či doby, kdy je mateřská škola uzavřena. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

   • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

11. Platba v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů (1.-10. den v měsíci) . Úplata se přijímá hotově a to vždy do 10. dne následujícího měsíce

 • děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti předškolního věku, a děti s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst.2)

 • úplata za předškolní vzdělávání pro daný školní rok je stanovena ředitelkou školy

 • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky hmotné nouze nebo příspěvek na péči

 • rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost, a prokáží tuto skutečnost

 • o snížení či osvobození od úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy

 • úplata za školní stravování dětí (výše stravného) je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny na daný školní rok.

12.Ukončení docházky do MŠ

 • Ředitelka mateřské školy má v pravomoci ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže:

   • dítě bez omluvy rodiče nejméně dva týdny nepřetržitě nedochází do MŠ

   • zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné

   • dítě (či jeho zákonný zástupce) hrubě ubližuje ostatním dětem či učitelkám a dalšímu personálu

   • rodič opakovaně nehradí školné a stravné ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

   • individuální vzdělávání bude ukončeno ihned, pokud se dítě v doprovodu zákonného zástupce nedostaví v řádném ani náhradním termínu na přezkoušení.

13.Vyřizování stížností

   • řídí se vnitřním předpisem školy

   • stížnosti proti rozhodnutí ředitelky školy se podávají ředitelce školy, a odvolacím orgánem je krajský úřad.

   • stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání se podává učitelům, ředitelce školy, zřizovateli, České školní inspekci.

   • stížnosti zákonných zástupců je možné zapsat do knihy stížností, která se nachází v šatně mateřské školy.

Účinnost od 1. 9. 2020

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizace Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace, IČO 70981183, se sídlem Paceřice 100, 463 44 Sychrov, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje podnikatele – fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Mateřské školy Paceřice, příspěvkové organizace, v pozici smluvního partnera, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Mateřskou školou Paceřice, příspěvková organizace.

Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace zpracovává osobní, výjimečně také citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 EU dme 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souhlasu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

Pokud podnikáte, zpracováváme zejména tyto Vaše údaje a informace související s Vaší podnikatelskou činností, kterou jsou, či podle své povahy mohou být předmětem obchodního tajemství důvěrné:

 • obchodní firma, IČ, DIČ, adresa sídla/místa podnikání, případně další kontaktní adresa, číslo telefonu, taxu, e-mailová adresa

 • údaje o naších vzájemných vztazích, o Vaší platební morálce a plnění či neplnění závazků.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Mateřskou školu Paceřice, příspěvková organizace zpracovávány také zpracovateli Mateřské školy Paceřice, příspěvkové organizace (např. Externí zpracování účetnictví) a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů Mateřské školy Paceřice, příspěvkové organizace jsou:

 • Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace

 • Externí účetní: Ing. Bohdan Brožek

Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace dále předává osobní údaje v souladu se zákonem, a to ve stanovených případech následujícím subjektům:

 • A-Styl Liberec – Běh nás baví

 • výtvarné soutěže

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Mateřskou školou Paceřice, příspěvková organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nebytně spojené s poskytnutím takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Mateřské škole Paceřice, příspěvková organizace, ve strukturovaném, běžně používaném a srojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále práv na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že organizace nebo smluvní zpracovatel organizace provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Mateřskou školu Paceřice, příspěvková organizace požádat o opravu či výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem a Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

Kontaktní údaje Organizace:

Ředitelka: Mgr. Petra Bartko

tel.: 482 758 010

e-mail: info@mspacerice.cz

 GDPR :

Jsme veřejnou organizací a zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů našich žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob. Platí tedy i pro nás

Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), Zákon ČR č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Zákon ČR č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů., zkráceně GDPR.

Naším cílem je poskytovat občanům, zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití.

Pověřencem GDPR byl jmenován pan Mgr. Zbyněk Neumann., tel: 777689489, email: info@rssemily.cz

Odkaz na dokumenty:

04.1 Politika GDPR

02.1 Informace pro občany a obchodní partnery o GDPR

02.1 Informace pro zaměstnance o GDPR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..